ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาภัยแล้ง หมู่ที่ 7

41
วันที่ 21 เมษายน 2563
เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง นำโดยนายถวิล กุญชร นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งผึ้ง นายสุขุม วังเสาร์ รองนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งผึ้ง ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง บ้านใหม่สามัคคี (บ้านห้วยวาด) หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งผึ้ง อำเภอปแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
 
ขอขอบคุณ นายเพิ่มวิทยา กันทะทรง ผอ.ศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปางที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ส่งเครื่องจักรกลสาธารณภัยพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่มาดำเนินการเป่าบ่อบาดาลบ้านใหม่สามัคคี(ห้วยวาด) ​หมู่ที่7 และหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง ที่ไดรับผลกระทบจากภัยแล้ง ขาดน้ำอุปโภค บริโภค
ขอขอบคุณนายประเสริฐ ต่อเขต หน.ปภ.สาขาวังเหนือฯ
ขอขอบคุณสำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 1 ที่สนับสนุนน้ำเพื่อบริโภค
ขอขอบคุณ สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปางและสำนักงานเกษตรอำเภอแจ้ห่มที่สาธิตการตัดแต่งทรงพุ่ม และการจัดทำระบบน้ำหยดด้วยขวดพลาสติก เพื่อแก้ไขปัญหาไม้ผลเสี่ยงยืนต้นตาย
 
เทศบาลตำบลทุ่งผึ้งจึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
แบ่งปัน