สำรวจบ้านเด็กยากจนในเขตตำบลทุ่งผึ้ง

116
วันที่ 22 พฤษภาคม 2563
นายถวิล กุญชร นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งผึ้ง มอบหมายให้นางสาวณันท์นภัส มีอำมาตย์ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดพร้อมด้วย นางพิสุทธิ์พร ลาลุน ครู คศ.2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแจ้คอน สำรวจบ้านเด็กยากจนเพื่อขอรับนมผง จากบ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดลำปาง
แบ่งปัน