ประชุมการจัดทำแผนพัฒนาตำบล

113

นที่ 27 พฤษภาคม 2563
เทศบาลตำบลทุ่งผึ้งได้มีการประชุมการจัดทำแผนพัฒนาตำบลจัดทำโดยคณะกรรมการบริหารงาน ตำบลแบบบูรณาการ (ก.บ.ต.) โดยมีนายถวิล กุญชร นายกเทศมนตรีเป็นประธาน พัฒนาการอำเภอแจ้ห่มได้มอบหมายให้พัฒนากรอำเภอแจ้ห่มได้เข้าดำเนินการประชุม จัดทำแผนพัฒนาตำบลทุ่งผึ้ง เพื่อให้การจักทำแผนให้มีการบูรณาการร่วมกันเกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างที่สุด รูปแบบของคณธกรรมการบริหารงาน ตำบลแบบบูรณาการ (ก.บ.ต.) ตำบลทุ่งผึ้ง อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง มีปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบประจำตำบลทุ่งผึ้ง ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่ ผู้ทรงคุณวุฒิที่นายอำเภอแต่งตั้ง และพัฒนาการอำเภอแจ้ห่มที่รับผิดชอบ ตำบลทุ่งผึ้ง ครูกศน ผอ.รพ.สต ตำบลทุ่งผึ้ง นักพัฒนาชุมชน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

แบ่งปัน