ประชุมเตรียมความพร้อมประชาชนและผู้ประกอบการ

121

วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น
เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง นำโดยนายถวิล กุญชร นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งผึ้ง เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมประชาชนและผู้ประกอบการกรณีเปิดลำปาง(Reopen-Lampang)​ตามมารตรการการป้องกันควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
โดยนายอำเภอแจ้ห่มมอบหมายให้นายสุริยา ปานทอง ปลัดอำเภอผู้ประสานงานตำบลทุ่งผึ้งเป็นประธานเปิดการประชุมพร้อมด้วยผู้ชวยสาธารณสุขอำเภอแจ้ห่ม ผู้อำนวยการ รพ.สต.บ้านแจ้คอน ผอ.รพ.สต.บ้านทุ่งฮ้าง กำนันตำบลทุ่งผึ้ง ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน เจ้าหน้าที่่ป้องกันเทศบาลทุ่งผึ้ง โดยมีผู้ประกอบการเข้าร่วมประชุม ร้านค้า ร้านอาหาร ร้านก้วยเตี๋ยว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตลาดสด ร้านเสริมสวย ร้านต้ดผมชาย ในเขตเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง เพื่อรับรู้รับทราบนำไปสู่การปฏิบัติอย่างถูกต้อง ตามมาตรการการป้องกันและควบคุมโรคโคโรนา 2019(COVID-19)

ณ ห้องประชุมศาลาการเรียนรู้บ้านแจ้คอนหมู่ที่ 2 ต.ทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง

แบ่งปัน