ประกาศเปิดเผยราคากลาง ของโครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำ คสล. บ้านใหม่สามัคคี (ห้วยวาด) หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งผึ้ง

33

ประกาศเปิดเผยราคากลาง ถัง คสล. ม.1

แบ่งปัน