ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดลำปาง(ก.บ.จ.ลำปาง)

116

วันที่ 4 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง นำโดยนายถวิล กุญชร นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งผึ้ง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดลำปาง(ก.บ.จ.ลำปาง) ครั้งที่ 3/2563 เพื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฎิบัติราชการของจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และการนำโครงการสำรอง (Y2) ในแผนการปฎิบัติราชการประจำปีของจังหวัด มาดำเนินการระเบียบวาระการประชุม โดยมีนายณรงค์ศักดิ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นประธานที่ประชุมฯ

ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 4

แบ่งปัน