แจกเบี้ยเดือนมิถุนายน 2563

110

วันที่ 9 มิถุนายน 2563
เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง โดยผู้บริหาร ประธานสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ใหญ่บ้าน และ อสม. ทุกหมู่บ้าน ได้จัดบริการมอบเบี้ยยังชีให้กับผู้สูงอายุ พิการ ประจำเดือน มิถุนายน 2563 โดยมีการกำหนดมาตรการป้องการการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19 ในการจ่ายเบี้ยยังชีพ ดังนี้
1) กำหนดจุดรับมอบเบี้ยยังชีพจุดละไม่เกิน 20 ราย
2) ผู้สูงอายุที่อายุ 80 ปีขึ้นไป ให้รออยู่ที่บ้าน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง จะนำไปมอบให้ถึงบ้าน
3) ผู้สูงอายุที่จะมารับเบี้ยยังชีพจะต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกคน
4) ผู้ที่มารับเบี้ยยังชีพต้องผ่านการคัดกรอง จาก อสม.ก่อนเข้าถึงจุดรับเงินเบี้ยยังชีพ

ในนามเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง ขอขอบคุณผู้บริหาร ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ท่านผู้ใหญ่บ้าน ประธาน อสม. และ อสม. ทุกหมู่บ้านที่ได้ให้ความอนุเคราะห์มอบเบี้ยยังชีพ และตรวจคัดกรองผู้สูงอายุ ผู้พิการ ที่มารับเบี้ยยังชีพ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID -19 มา ณ โอกาสนี้ด้วยนะคะ

แบ่งปัน