ประชุมรับฟังนโยบายรองนายกรัฐมนตรี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ

24

วันที่ 18 มิถุนายน 2563 เวลา 08.00 น.
เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง นำโดยนายถวิล กุญชร นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งผึ้ง เข้าร่วมประชุมรับฟังนโยบายรองนายกรัฐมนตรี(พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ)​นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและคณะลงพื้นที่มาตรวจราชการและติดตามสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดลำปางและรับทราบปัญหาด้านการจัดการน้ำ
โดยมีนายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางกล่าวต้อนรับและรายงานสถานการณ์ในพื้นที่และการให้ความช่วยเหลือภัยแล้งฯ
ด.ร สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการ สนง.ทรัพยากรธรรมชาติ(สทนช)​บรรยายสรุปโครงการปฏิบัติการแก้ปัญหาภันแล้งฯ รองนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้ส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการบริหารจัดการให้สามารถดูแลประชาชนในทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึง
1)มอบให้ประปาส่วนภูมิภาคและกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งขยายเขตจ่ายน้ำและจัดหาแหล่งน้ำสำรองฯ
2)มอบให้ชลประทานบริหารจัดการน้ำให้ครอบคุมถึงเขตกลุ่มลุ่มแม่น้ำวังตอนกลางฯ
3)มอบให้กรมป่าไม้และกรมอุทยานดูแลเรื่องไฟป่า ทำฝายต้นน้ำรวมทั้งปลูกป่าฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรมให้กลับมาเป็นป่าต้นน้ำ
4)มอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งขับเคลื่อนโครงการสำคัญและโครงการอันสืบเนื่องจากพระราชดำริในจังหวัดลำปาง 20 แห่งเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท 20 ปี
รองนายกรัฐมนตรีได้กล่าวรัฐบาลขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องฯ

ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ศาลากลางชั้น 4 จังหวัดลำปาง

แบ่งปัน