วันที่ 18 มีนาคม (วันท้องถิ่นไทย)

37

วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2563 (วันท้องถิ่นไทย)
สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง นำโดย นายถวิล กุญชร นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งผึ้ง พร้อมคณะ สมาชิกสภาเทศบาล และข้าราชการพนักงานเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ ทำกิจกรรม ทำความสะอาดบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งผึ้งและฉีดน้ำขจัดหมอกควัน เป็นการส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกในการรักองค์กรและสร้างองค์กรให้น่าอยู่ นอกจากนี้ยังมอบนโยบายเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานพร้อมกับแนะแนวทางในการปฎิบัติงานอย่างซืี่อสัตย์และสุจริต

แบ่งปัน