ตรวจสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

239

วันที่ 23 – 24 มิถุนายน 2563
คณะกรรมการตรวจสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ได้เข้าตรวจสอบสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่ยื่นขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่อันตรายต่อสุขภาพ นำโดย
1. นายสุขุม วังเสาร์ ประธานกรรมการ
2. นายอภิเดช อินต๊ะวิชัย ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง
3. นายอรรณพ อ่อนละมัย สัตวแพทย์ชำนาญงาน
4. นายประชากร เกษอินทร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรประจำตำบลทุ่งผึ้ง
5. นางสาวณันท์นภัส มีอำมาตย์ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาการแทนหัวหน้าสำนักปลั
6. นางสาวพัชรินทร์ ทิยะ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

เพื่อให้คำแนะนำแก่ผู้ขอรับใบอนุญาตได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามเงื่อนไขการขอใบอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตโดยเป็นไปตามเทศบัญญัติเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 2558 และพระราชบัญญัติการสาธารสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

แบ่งปัน