การฉัดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562

66

เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง ได้จัดการบริการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขตพื้นที่ตำบลทุ่งผึ้ง ประจำปี 2562

แบ่งปัน