โครงการเสริมสร้างความรู้ให้แก่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย เรื่องซ้อมแผนสาธารณภัย อัคคีภัย และภัยต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง

139

#ประชาสัมพันธ์
เทศบาลตำบลทุ่งผึ้งจะดำเนินการจัดทำ โครงการเสริมสร้างความรู้ให้แก่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย เรื่องซ้อมแผนสาธารณภัย อัคคีภัย และภัยต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง โดยจะทำการฝึกซ้อมดังกล่าว ในวันพฤหัสบดี ที่ 16 กรกฎาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแจ้คอน ตำบลทุ่งผึ้ง อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อัคคีภัยและภัยต่าง ๆ จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบถึงการฝึกซ้อมแผนดังกล่าวโดยทั่วกัน

 
แบ่งปัน