โครงการเสริมสร้างความรู้ให้แก่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย

113
วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น, เทศบาลตำบลทุ่งผึ้งจัดโครงการเสริมสร้างความรู้ให้กับผู้ปกครองเด็ก ปฐมวัยเรื่อง
การซ้อมแผนสาธารณภัย อัคคีภัยและภัยต่างๆของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดของเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง ประจำปีงบประมาณ 2563
โดยมีนายถวิล กุญชร นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งผึ้งเป็นประธานเปิดการอบรมฯ
และไดัรับความอนุเคราะวิทยากรจาก เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเท่าสาธรณภัยจังหวัดลำปาง(สาขาวังเหนือ)​ ผู้เข้าร่วมพิธี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมพิธีเปิด ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
 
 
เทศบาลตำบลทุ่งผึ้งขอขอบคุญเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง(สาขาวังเหนือ)​ทีได้มาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับผู้ปกครองฯ

แบ่งปัน