ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง

106

วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น.
เทศบาลตำบลทุ่งผึ้งจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง ในปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 4/2563 เพื่อรายงานสถานการณ์ทางการเงินประจำไตรมาสที่ 3 ติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการที่หน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ ขอรับการสนับสนุน และให้เสนอแผนงานโครงการ ปี พ.ศ.2564 โดยมี นายถวิล กุญชร นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งผึ้งเป็นประธาน

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทุ่งผึ้้ง

แบ่งปัน