โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาการจิตและสมองของผู้สูงอายุ การอบรมเชิงปฏิบัติการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง

132

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น.

นายถวิล กุญชร นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งผึ้ง เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัย ภายใต้หัวข้อ “การส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาการจิตและสมองของผู้สูงอายุ การอบรมเชิงปฏิบัติการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง”

พร้อมด้วย ท่านพระครูสถาพรโสภณ เจ้าอาวาสวัดศรีดอนมูล
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล

โดยการบูรณาการของหน่วยงานราชการ ได้แก่ เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ตำบลทุ่งผึ้ง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งฮ้าง

‍⚕ซึ่งคณะวิทยากรทางด้านสาธารณสุขได้มาให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ แบ่งกลุ่ม แบ่งฐานความรู้

ขอบคุณผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านและทุกภาคส่วนที่ทำให้กิจกรรมโครงการครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีครับ
#งานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

แบ่งปัน