ประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่1

59

วันที่ 3 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น.
เทศบาลตำบลทุ่งผึ้งจัดประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่1 เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมานรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ขั้นรับหลักการ)

แบ่งปัน