เลื่อนวันประกาศรายชื่ออาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง

72

**ประชาสัมพันธ์** เทศบาลตำบลทุ่งผึ้งเลื่อนวันประกาศรายชื่ออาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง จากเดิมประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์จากวันที่ 6 สิงหาคม 2563 และวันสัมภาษณ์วันที่ 7 สิงหาคม 2563 โดยเลื่อนวันประกาศรายชื่อ และวันสัมภาษณ์อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง ออกไปก่อน เนื่องจากคณะกรรมการต้องตรวจสอบคุณสมบัติให้เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง จะประกาศประชาสัมพันธ์การกำหนดวันเวลาประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสัมภาษณ์และวัน เวลา สถานที่สัมภาษณ์ให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

แบ่งปัน