เยี่ยมบ้านเด็ก ผู้ประสบอุทกภัย 63

99

วันที่ 18 สิงหาคม 2563
นายถวิล กุญชร นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งผึ้ง ได้มอบหมายงานให้ สวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน สำนักปลัด นำโดยนางสาวณันท์นภัสมีอำมาตย์ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ ออกเยี่ยมบ้านเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงผู้ขอรับเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจนที่ประสบอุทกภัยจากพายุโซนร้อน ซินลากู หมู่ที่ 1,5,6 จำนวน 3 ครอบครัว เพื่อขอรับเงินสงเคราะห์ฯ ครอบครัวละ 1,000 บาท จากบ้านพักเด็กและครอบครัว จ.ลำปาง

แบ่งปัน