โครงการพัฒนาศักยภาพสำหรับคณะผู้บริหาร ฯ ปี 2563

101
วันที่ 21 กันยายน 2563 เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลทุ่งผึ้งได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพ สำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยได้รับเกียรติจากคุณสยาม นิยมพงศ์ ตำแหน่งรองอัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุดเป็นผู้บรรยายในภาคเช้าและคุณชนวิท พิมพิลา ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง เป็นวิทยากรในภาคบ่าย
ทางเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
แบ่งปัน