โครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดต่อตามฤดูกาลในเด็กปฐมวัยฯ ประจำปี 63

192

วันที่ 22 กันยายน 2563 เวลา 08.30 น. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง จัดอบรมโครงการเฝ้าระวังป้องกัน โรคติดต่อตามฤดูกาลในเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยนายถวิล กุญชร นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งผึ้งได้มอบหมายให้นายอภิเดช อินต๊ะวิชัย ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง เป็นประธานเปิดโครงการ และได้รับความอนุเคราะห์จากคุณหมอเสกสรรค์ ใจคำ นักวิชาการสาธารสุขจาก รพ.สต.บ้านแจ้คอนและคุณหมอมาลีรัตน์ โมตาลี เจ้าพนักงานทันตสาธารสุขชำนาญงานจาก รพ.แจ้ห่ม โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลทุ่งผึ้งเป็นอย่างดี สนับสนุนโดยกองทุนประกันสุขภาพ ตำบลทุ่งผึ้ง (สปสช.)

แบ่งปัน