โครงการปรับสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุตำบลทุ่งผึ้ง ปี63

58
วันที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น.
เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง นำโดย นายถวิล กุญชร นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งผึ้ง พร้อมด้วย นายประเสริฐ ต่อเขต หน.ปภ.จ.ลำปาง สาขาวังเหนือ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง ข้าราชการ พนักงานเทศบาลฯ จิตอาสา อปพร.และประชาชน ร่วมกันปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักอาศัยผู้สูงอายุ นางผัน สัตย์ซื่อ อายุ 77 ปี ณ บ้านเลขที่ 314 หมู่ 6 ต.ทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง ตาม “โครงการปรับสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุตำบลทุ่งผึ้ง ประจำปีงบประมาณ 2563” โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ลำปาง จำนวน 22,500 บาท เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง ขอขอบคุณผู้นำชุมชน จิตอาสา อปพร.และพี่น้องประชาชนบ้านแจ้คอน หมู่ 6 ที่ได้ร่วมใจกันมาปรับปรุงบ้านผู้สูงอายุในครั้งนี้เป็นอย่างสูง

แบ่งปัน