มอบป้ายบ้านพักอาศัยผู้สูงอายุตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุตำบลทุ่งผึ้ง ประจำปีงบประมาณ 2563

91

วันที่ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 น. เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง นำโดย นายถวิล กุญชร นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งผึ้ง พร้อมด้วย นายสุขุม วังเสาร์ รองนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งผึ้ง นายอภิเดช อินต๊ะวิชัย ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง นายวิทยา แรงจริง หัวหน้าสำนักปลัดเทศและนางสาวณันท์นภัส มีอำมาตย์ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมมอบป้ายบ้านพักอาศัยผู้สูงอายุ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุตำบลทุ่งผึ้ง ประจำปีงบประมาณ 2563 ให้แก่ผู้สูงอายุ นางผัน สัตย์ซื่ออายุ 77 ปีบ้านเลขที่ 314 หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งผึ้ง อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง จำนวน 22,500 บาท

แบ่งปัน