โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

102

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง โดย นายถวิล กุญชร นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งผึ้ง ได้มอบหมายให้ นายอภิเดช อินต๊ะวิชัย ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง เป็นประธานในการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและขับเคลื่อน “โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง” ตำบลทุ่งผึ้ง พร้อมด้วย นายวิทยา แรงจริง หัวหน้าสำนักปลัด, นางสาวณันท์นภัส มีอำมาตย์ นักพัฒนาชุมชน รักษาการในตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ, นางปนัดดา นำนนท์ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ, และนางสาวพัชรินท์ ทิยะ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุม ร่วมกับ นางสาวพิมพา ล่ำสวย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแจ้คอน, นายฐิติณัฐ สิทธิกิจ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ, และอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นตำบลทุ่งผึ้ง เพื่อ การจัดทำแผนการพยาบาล (Care plan) ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงตำบลทุ่งผึ้ง

แบ่งปัน