แจกเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

103
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น.
นายถวิล กุญชร นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งผึ้งมอบหมายให้ นายสมศักดิ์ อดเหนียว ประธานสภาเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รองประธานสภา สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง พบปะผู้สูงอายุ/ผู้พิการ เพื่อมอบเบี้ยยังชีพและแจ้งข้อราชการ/รับทราบปัญหาความต้องการของผู้สูงอายุ/ผู้พิการในเขตเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563
แบ่งปัน