อำเภอเคลื่อนที่ ณ อาคารเอนกประสงค์บ้านแจ้คอน หมู่ที่ 2

132
เทศบาลตำบลทุ่งผึ้งนำโดย นายถวิล กุญชร นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งผึ้ง พร้อมด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ พนักงานเทศบาลตำบลทุ่งผึ้งให้การต้อนรับ นายยุทธพงศ์ ไชยศร นายอำเภอแจ้ห่มและคณะ ในการออกหน่วยบริการอำเภอเคลื่อนที่ ณ อาคารเอนกประสงค์บ้านแจ้คอน หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งผึ้ง อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง เพื่อให้การบริการประชาชนในด้านต่างๆ นอกสถานที่ ได้แก่
1.บริการตรวจสุขภาพ/รับยาฟรี (รพ.แจ้ห่ม+รพ.สต.)
2.บริการซ่อมรถมอเตอร์ไซต์ฟรี (วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม)
3.บริการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ (เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง)
4.สอนการสานที่รองครกรองเขียงและทำกล้วยปิ้ง (กศน.แจ้ห่ม)
5.บริการให้ข้อมูลด้านสินเชื่อและสลากออมสิน (ธนาคารออมสิน)
6.บริการให้คำปรึกษากองทุนกู้เงินพัฒนาบทบาทสตรี (สนง.พัฒนาชุมชนอำเภอแจ้ห่ม)
7.บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับที่ดิน (สนง.ที่ดิน)
8.บริการตัดผม (อส.แจ้ห่ม)
9.บริการให้คำปรึกษาด้านการเกษตร (สนง.เกษตรอำเภอแจ้ห่ม)
ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตลอดจนรับทราบปัญหา ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ และหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันต่อไป
แบ่งปัน