เยี่ยมเยือนและมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ยากไร้ เด็กด้อยโอกาสฯ

84

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563
เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง นำโดย นายถวิล กุญชร นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งผึ้ง พร้อมด้วยนายสุขุม วังเสาร์ รองนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งผึ้ง นายวิทยานนท์ ประสม สท.เขต 2 นายอรรถพล ฟังเพลิน สท.เขต 2 นายเจริญ จันทร์ตา สท.เขต2 นายวิทยา แรงจริง หัวหน้าสำนักปลัด นางสาวณันท์นภัส มีอำมาตย์ รักษาการในตำแหน่งนักพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ ออกเยี่ยมเยือน พบปะพูดคุย สอบถามข้อมูล เพื่อประกอบการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ และได้มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ยากไร้ /เด็กด้อยโอกาส/ผู้ป่วยติดเตียง บ้านหัวฝาย หมู่ 3 และบ้านทุ่งผึ้ง หมู่ 4 ตำบลทุ่งผึ้ง อำแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

แบ่งปัน