แจกเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนธันวาคม 2563

59

วันที่ 9 ธันวาคม 2563 เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง นำโดยนายถวิล กุญชร นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งผึ้ง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง พบปะผู้สูงอายุ/ผู้พิการ เพื่อมอบเบี้ยยังชีพและแจ้งข้อราชการ/รับทราบปัญหาความต้องการของผู้สูงอายุ/ผู้พิการในเขตเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง ประจำเดือนธันวาคม 2563

แบ่งปัน