ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เงินอุดหนนเฉพาะกิจ 5 โครงการ ประจำปี 2564

30

ซอย 1 ประปา ม.3ซอย 9 ม.3ลุ่มวัด ม.6หน้าซุ้ม ม.4แอสฟัส ม6-ม1

แบ่งปัน