ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1

27

วันที่ 28 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น.
เทศบาลตำบลทุ่งผึ้งจัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ครั้งที่ 1 โดยมี นายสมศักดิ์ อดเหนียว ประธานสภาเทศบาลตำบลทุ่งผึ้งเป็นประธานในที่ประชุมสภาเทศบาลฯ ที่ประชุมมีมติเพื่อพิจารณารับโอนเลื่อยยนต์ จากสมาคมสันนิบาตเทศบาลภาคเหนือและรายงานผลการปฎิบัติงานตามนโยบายฯ ประจำปี 2563 รวมถีงรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี 2563

แบ่งปัน