ประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน และศูนย์รวบรวมข้อมูลและสั่งการ (WAR ROOM) ระดับตำบล

77

วันที่ 8 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น.
เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง จัดการประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน และศูนย์รวบรวมข้อมูลและสั่งการ (WAR ROOM) ระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1/2564 โดยมีนายถวิล กุญชร นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งผึ้ง เป็นประธาน ร่วมกับ กำนันตำบลทุ่งผึ้ง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ทุกหมู่บ้าน เจ้าหน้าที่ตำรวจประจำตำบล เกษตรตำบล ผอ.รพ.สต.บ้านแจ้คอนและ ผอ.รพ.สต.บ้านทุ่งฮ้าง หน่วยงานในสังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 ลำปาง/หน่วยงานในสังกัดสำรักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (สาขาลำปาง/ที่รับผิดชอบในพื้นที่) ปลัดตำบล ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงและเจ้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตำบล เพื่อดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดปัญหาวิกฤตมลพิษทางอากาศ ทำให้ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM.2.5 เกินมาตรฐาน ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิต เศรษฐกิจ สังคม สุขภาพอนามัยของประชาชน

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง

แบ่งปัน