ประชุมคณธกรรมการควบคุมโรคติดต่อตำบลทุ่งผึ้ง

105

วันที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น.
เทศบาลตำบลทุ่งผึ้งจัดประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อตำบลทุ่งผึ้ง เนื่องจากปัจจุบันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) ได้มีการแพร่ระบาดระลอกใหม่ในพื้นที่หลายจังหวัด เพื่อให้การดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) ในพื้นที่ตำบลทุ่งผึ้ง โดยมีนายถวิล กุญชร นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งผึ้งเป็นประธาน มีปลัดเทศบาลและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนประธาน อสม. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ผู้รับผิดชอบงานควบคุมโรคติดต่อ ทุก รพ.สต. กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สมาชิกสภาเทศบาล อาสาสมัครสาธารสุขประจำหมู่บ้าน

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง

แบ่งปัน