ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง

70

วันที่ 21 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลทุ่งผึ้งจัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลทุ่งผึ้ง ในปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2/2564 โดยมี นายถวิล กุญชร นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งผึ้งเป็นประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง เพื่อตรวจสอบและพิจารณากลั่นกรอง กิจกรรมตามแผนงาน/โครงการที่จะขอรับการสนับสนุนประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง

แบ่งปัน