ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน เด็กด้อยโอกาส

73

วันที่ 27 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง นำโดย นายถวิล กุญชร นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งผึ้งพร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลฯ ในพื้นที่ และนางสาวนณันท์นภัส มีอำมาตย์ นักพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด ได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน เด็กด้อยโอกาส จำนวน 10 ราย เพื่อตรวจสอบสภาพความเป็นอยู่ และนำส่งข้อมูลไปยัง สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดลำปาง พิจารณาให้การสนับสนุนเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจนรายละ 1,000 บาทต่อไป พร้อมทั้งได้มอบเครื่องนุ่งห่มกันหนาวให้แก่ครอบครัวเด็กยากจน เพื่อใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน

แบ่งปัน