ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งผึ้

46

ดาวน์โหลดได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1Lujhi695KSrwZmRWuT7dkF6a5x1Tg-Fp/view?usp=sharing

แบ่งปัน