ประกาศอำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี

22

ดาวน์โหลดได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1Lujhi695KSrwZmRWuT7dkF6a5x1Tg-Fp/view?usp=sharing

แบ่งปัน