ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

24

ดาวน์โหลดได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1uj0GuUPq5VAtAZi-nForECw691rJKycO/view?usp=sharing

แบ่งปัน