มอบเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

53
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564
เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง นำโดย น.ส.ณันท์นภัส มีอำมาตย์ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งนักพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ออกให้บริการจ่ายงินเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 พื้นที่หมู่ที่ 1-8
ในนามเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง ขอขอบคุณกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน ที่ได้อำนวยความสะดวกและจัดสถานที่ให้แก่ผู้สูงอายุและผู้พิการมา ณ โอกาสนี้
แบ่งปัน