ประมวลภาพบรรยากาศการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งผึ้งและนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งผึ้ง

15

ประมวลภาพบรรยากาศการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งผึ้งและนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งผึ้ง

เมื่อ วันที่ 8-12 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 น.- 16.30 น. ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง

แบ่งปัน