กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง/นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งผึ้ง

15
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง อำเภอแจ้ห่ม
จังหวัดลำปาง
เรื่อง กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง/นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งผึ้ง
แบ่งปัน