ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งผึ้งและนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งผึ้ง

12

ดาวน์โหลดได้ที่  https://drive.google.com/file/d/1yABddhYdxYNdKKKsWBKIvaKh8IuQ-h-u/view?usp=sharing

แบ่งปัน