ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งผึ้งที่ได้รับเลือกตั้งและไม่ได้รับเลือกตั้ง

60

บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งผึ้งที่ได้รับเลือกตั้งและไม่ได้รับเลือกตั้ง

บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งผึ้งที่ได้รับเลือกตั้งและไม่ได้รับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1

บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งผึ้งที่ได้รับเลือกตั้งและไม่ได้รับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 2

 

 

แบ่งปัน