มอบเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำเดือนมีนาคม 2564

38
วันที่ 9 – 10 มีนาคม 2564
เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง นำโดย นายอภิเดช อินต๊ะวิชัย ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง นางสาวณันท์นภัส มีอำมาตย์ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งนักพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ออกให้บริการจ่ายงินเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำเดือน มีนาคม 2564 พื้นที่หมู่ที่ 1-8
ในนามเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง ขอขอบคุณกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน ที่ได้อำนวยความสะดวกและจัดสถานที่ให้แก่ผู้สูงอายุและผู้พิการมา ณ โอกาสนี้
แบ่งปัน