ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล/นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งผึ้ง

54

วันที่ 9 -10 มีนาคม 2564 เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง นำโดย นายอภิเดช อินต๊ะวิชัย ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง นางสาวณันท์นภัส มีอำมาตย์ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งนักพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล/นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งผึ้ง ในวันอาทิตย์ ที่ 28 มีนาคม 2564 ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเป็นเวลาติดต่อกัน 1 ปี

แบ่งปัน