ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานในวันอบรม&รับมอบส่งอุปกรณ์การเลือกตััง

51

วันที่ 23 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง นำโดยนายอภิเดช อินต๊ะวิชัย ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง ประชุมข้าราชการพนักงานจ้าง เพื่อซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานในวันอบรม วันรับมอบส่งมอบอุปกรณ์การเลือกตั้งให้แก่คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง และการปฏิบัติงานในวันเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งผึ้ง เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง สุจริต โปร่งใส ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง

แบ่งปัน