อบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.,รปภ.,อสม.)

52
วันที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 น.
เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง นำโดยนายอภิเดช อินต๊ะวิชัย ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง ดำเนินการจัดฝึกอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง(กปน.) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง(รปภ.)และ อสม. เพื่อให้การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งผึ้งและนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งผึ้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นการซักซ้อมเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยเลือกตั้ง รวมถึงบทบาทและอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งทราบ
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง
แบ่งปัน