รณรงค์ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง วันที่ 28 มีนาคม 2564

56

วันที่ 24-25 มีนาคม 2564 นายอภิเดช อินต๊ะวิชัย ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง ได้มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยเหลือการเลือกตั้ง ออกประชาสัมพันธ์และแจกแผ่นพับเผยแพร่ความรู้ในการเลือกตั้งให้กับประชาชน การออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งผึ้ง ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 ถึง 17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน

แบ่งปัน