ประชุมวางมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

41
วันที่ 11 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น.
นายอภิเดช อินต๊ะวิชัย ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งผึ้ง มอบหมายให้ นางสาววรรณีย์ กุญชร ผู้อำนวยการกองคลัง นางสาวณันท์นภัส มีอำมาตย์ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด สอ.สุรชัย ต่อสู้ จพง.ป้องกันฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อตำบลทุ่งผึ้ง นำโดย นายประสิทธิ์ ประสม รองประธานคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ ตำบลทุ่งผึ้ง พร้อมด้วย นายอภิวัชร์ กลีบจำปี ปลัดอำเภอแจ้ห่ม ได้รับมอบหมายจากนายยุทธพงศ์ ไชยศร นายอำเภอแจ้ห่ม เข้าร่วมประชุม นางสาวพิมพา ล่ำสวย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแจ้คอน อสม.และผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน เพื่อวางมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่ตำบลทุ่งผึ้ง
ณ อาคารอเนกประสงค์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแจ้คอน
แบ่งปัน