มอบเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ พิการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2564

39
วันที่ 7 พฤษภาคม 2564
เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง โดยผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ใหญ่บ้าน และ อสม. ทุกหมู่บ้าน ได้จัดบริการมอบเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ พิการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2564
โดยมีการกำหนดมาตรการป้องการการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19 ในการจ่ายเบี้ยยังชีพ ดังนี้
1) กำหนดจุดรับมอบเบี้ยยังชีพจุดละไม่เกิน 20 ราย
2) ผู้สูงอายุที่อายุ 70 ปีขึ้นไป ให้รออยู่ที่บ้าน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง จะนำไปมอบให้ถึงบ้าน
3) ผู้สูงอายุที่จะมารับเบี้ยยังชีพจะต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกคน
4) ผู้ที่มารับเบี้ยยังชีพต้องผ่านการคัดกรอง จาก อสม.ก่อนเข้าถึงจุดรับเงินเบี้ยยังชีพ
ในนามเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง ขอขอบคุณผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ท่านผู้ใหญ่บ้าน ประธาน อสม. และ อสม. ทุกหมู่บ้านที่ได้ให้ความอนุเคราะห์มอบเบี้ยยังชีพ และตรวจคัดกรองผู้สูงอายุ ผู้พิการ ที่มารับเบี้ยยังชีพ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID -19 มา ณ โอกาสนี้
แบ่งปัน