การประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง ครั้งแรก

38
การประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง ครั้งแรก
วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 เทศบาลตำบลทุ่งผึ้งจัดประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง ครั้งแรก โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้
1. เลือกประธานสภาฯ
2. เลือกรองประธานสภาฯ
3. เลือกเลขานุการสภาฯ
4. กำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี 2564 และกำหนดสมัยประชุมสมัยแรก ขิงปี 2565
5. เลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
โดย นายวิทยานนท์ ประสม สมาชิกสภาฯเขต 2 ได้รับเลือกเป็นประธานสภาฯ นายประกอบ สมเพราะ สมาชิกสภา เขต 1 เป็นรองประธานสภา และนายอภิเดช อินต๊ะวิชัย ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง เป็นเลขนุการสภาฯ
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง
แบ่งปัน