กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาด้านคุณธรรมและโปร่งใส

55

วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง

นายถวิล  กุญชร นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งผึ้ง คณะผู้บริหาร (รองนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งผึ้ง และเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งผึ้ง) ปลัดเทศมนตรีตำบลทุ่งผึ้ง พร้อมด้วยข้าราชการเทศมนจรีตำบลทุ่งผึ้ง ร่วมกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาด้านคุณธรรมและโปร่งใส โดยการร่วมกันปฎิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ในการปฎิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมมาภิบาล และปฏิบัติตามประกาศเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง  เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของข้าราชการเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง และประกาศเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง เรื่องประกาศเจตจำนงสุจริต เสริม สร้างคุณธรรม ความโปร่งใสและต่อต้านการทุจริตในการบริหารงานของเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง

 

แบ่งปัน